Медичний огляд працівників певних  категорій
у 2015 році

Семирозум О.І. - начальник відділення
виконавчої дирекції  Фонду ССНВ України
 у Вижницькому районі.

     Професійні захворювання є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою для суспільства.Держава несе значні економічні збитки, пов’язані з відшкодуванням втрати працездатності, інвалідності, лікуванням потерпілих внаслідок професійних захворювань.
Зростання рівнів професійної захворюваності є наслідком недостатньої уваги до виконання вимог чинного законодавства та технологічної дисципліни, різкого скорочення коштів на охорону праці, використання шкідливих речовин та технологічного обладнання без належної сертифікації та гігієнічної експертизи, а також низького рівня виробничої та особистої гігієнічної культури.
     Закон України "Про охорону праці" (ст.17)зобов’язує роботодавця за свої кошти  організувати  проведення  попереднього  (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової  діяльності)медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи  небезпечними  умовами  праці або  таких,  де  єпотреба  у професійному доборі.Щорічний   медичний огляд обов'язково проходять особи віком до 21 року.
     Процедуру проведення обов'язкових попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), розроблений і затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я Українивід 21.05.2007 р. № 246. Цимнаказом МОЗ затверджено Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, встановлено форми документів, які супроводжують медичний огляд.
     Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами і складається з таких етапів:
1) роботодавець (підприємство, організація) подає (у жовтні – листопаді) до територіальної установи Держсанепідслужби (територіальна СЕС) письмову заявку про визначення категорій працівників, які підлягають медоглядам.Спеціалісти територіальної СЕС за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду;
2) на підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядамузгоджують у територіальній СЕС. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ),  третій – територіальній СЕС, четвертийдо відділення виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробництві.
     Результати періодичного медичного огляду (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє у вигляді Заключного акта, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальній СЕС, відділенню виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробництві.

     Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами).
     Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами).
     Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.
     Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на заклади державної санепідслужби, за якістю проведення медоглядів – на органи охорони здоров'я та спеціалізовані ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.
     Періодичність проведення медичних оглядів у ЛПЗ може змінюватися територіальною СЕС, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.
     Оперативні дані станом на 15 грудня поточного року свідчать, що ця підготовча робота поки-що не розпочалася, а тому для виправлення ситуаціїнеобхідні більш активні зусилля роботодавців і первинних профспілкових організацій або уповноваженої працівниками особи.

***