Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі Чернівецької області зареєстровано 21 листопада 2000 року як юридичну особу – установу загальнодержавної форми власності на підставі наказу виконавчої дирекції Фонду ССНВ України від 15 листопада 2000 року № 170.
У 2014 році на виконання окремого доручення директора виконавчої дирекції Фонду (лист від23.12.2013р. № 904-06-13) і відповідно до абзацу першого ст.15 Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" внесено зміни у реєстраційні дані відділення виконавчої дирекції Фонду щодо форми господарювання, яка відповідно до Державного класифікатора України ДК002:2004 відноситься до ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ФОРМИ.
Відділення виконавчої дирекції Фонду у Вижницькому районі є робочим органом виконавчої дирекції Фонду, що утворюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Відділення є підзвітним управлінню виконавчої дирекції Фонду в Чернівецькій області.
Відділення виконавчої дирекції Фонду здійснює державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхування від нещасного випадку) на території двох адміністративно-територіальних районів Чернівецької області – Вижницького та Путильського.
Юридична і фактична адреса:
основний офіс: вул. Українська, 87, м. Вижниця, Чернівецька обл., поштовий індекс 59200, (03730), тел. 2-11-73 тел./факс. 2-22-52. Службове приміщення: оренда, 4 кімнати, загальна площа – 95 м кв.
робоче місце спеціаліста: вул. Українська, 178, с.м.т. Путила, Чернівецька обл., поштовий індекс 59100, (03738) тел./факс.: 2-16-31. Службове приміщення: оренда, 1 кімната, загальна площа – 11,9 м кв.
У штатному розписі відділення з 01.01.2016 року 4 (чотири) штатних одиниці.
У структурі відділення:
- начальник відділення;
- головний бухгалтер;
- головний спеціаліст з страхових виплат (обслуговує потерпілих Вижницького і Путильського районів – понад 300 осіб);
- головний спеціаліст обліку страхувальників (Вижницького і Путильського районів).

Відділення в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування системи страхування від нещасного випадку, Статутом Фонду, постановами правління, наказами і розпорядженнями виконавчої дирекції Фонду та управління, а також Положенням про відділення (нова редакція затверджена наказом начальника управління від19.08.2015р. №151-Ф).
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28.12.2014 № 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці", яким викладено в новій редакції Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі – новий Закон) Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Новий Закон передбачає створення Фонду соціального страхування України шляхом об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. В цьому законодавчому документі викладено правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров'я.
1. Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:
1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;
2) надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до цього Закону;
3) профілактика нещасних випадків;
4) віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
(виключено Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII.)

5) проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
(виключено Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII.)

6) здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
7) здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;
8) аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.
2. Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;
2) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
3) здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;
4) забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;
5) здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;
6) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
7) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
8) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;
9) здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.
Обов'язки відділення щодо профілактики нещасних випадків виконують страхові експерти з охорони праці (далі - страхові експерти з охорони праці), які мають право:
безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;
брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників;
складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі невиконання вимог Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;
брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю;
- брати участь у проведенні відповідними спеціалістами експертної оцінки стану умов та безпеки праці, визначенні для підприємств розмірів страхових внесків на страхування від нещасного випадку залежно від фактичного стану безпеки виробництва;
8) проводить облік відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законом;
9) веде облік потерпілих на виробництві;
10) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
11) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я;
12) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка включає:
- обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;
- догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;
- акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;
- утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;
- забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
13) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати працездатності потерпілим;
14) забезпечує згідно з медичним висновком допомогу потерпілому у веденні домашнього господарства або компенсування йому відповідних витрат.
Обов'язки відділення щодо виконання функцій, передбачених підпунктами 11, 12, 13, 14 виконують фахівці спеціалізованої медичної та патронажної служби страхування від нещасного випадку;
15) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;
16) забезпечує дотримання установленого законодавством та іншими нормативно-правовими актами порядку придбання та передачі для потерпілого автомобіля і компенсації вартості запасних частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем;
17) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого, який не може виконувати попередню роботу; вирішує питання працевлаштування потерпілого із зниженою працездатністю;
18) укладає угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями про обслуговування потерпілих та угоди з навчальними закладами про перенавчання інвалідів;
19) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції;
20) організовує залучення інвалідів до участі в громадському житті;
21) своєчасно та в повному обсязі відшкодовує працівникові або особам, які перебували на його утриманні, шкоду, заподіяну внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи:
- допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
- одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
- щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
- пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
- пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
- допомогу дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві її матері під час вагітності;
21-1) приймає рішення про призначення відповідно до закону страхових виплат потерпілому та членам його сім'ї;
22) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні;
24) організовує поховання померлого внаслідок виробничої травми або професійного захворювання, відшкодування вартості пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
25) щорічно розробляє і подає управлінню звіт за минулий календарний рік про страхову діяльність, виконання програми робіт, бюджету відділення, стан охорони праці та соціального захисту потерпілих на території;
26) веде облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва та потерпілих на виробництві;
28) контролює порядок використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та нарахування сум страхових виплат;
29) роз'яснює населенню через засоби масової інформації права та обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством, надає на безоплатній основі страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного випадку, регулярно інформує громадськість про свою діяльність.
5. Відділення має право:
1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, проводити перевірку правильності складання цих документів та нарахування сум страхових виплат;
2) проводити перевірки підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, щодо достовірності поданих ними відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва та дотримання ними порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених статтею 25 Закону, а також отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;
3) вимагати від керівників та інших посадових осіб страхувальників усунення порушень законодавства про страхування від нещасного випадку на виробництві; застосовувати до порушників фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи відповідно до закону;
4) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері;
5) у разі систематичних порушень нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства відносити у будь-який час підприємства до вищого класу професійного ризику виробництва;
6) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
7) відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
8) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
6. Відділення в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці, підприємствами, об'єднаннями громадян, структурними підрозділами фондів з інших видів соціального страхування.
7. Відділення очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором виконавчої дирекції Фонду. Начальник відділення призначається на посаду за погодженням з правлінням Фонду.
8. Начальник відділення:
1) здійснює керівництво діяльністю відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника відділення, керівників структурних підрозділів;
2) організовує діяльність відділення, спрямовану на розроблення та здійснення заходів щодо профілактики нещасних випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування їм шкоди та фінансування системи страхування від нещасного випадку на території;
3) подає на затвердження начальнику управління кошторис доходів і видатків відділення, штатний розпис відділення в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
4) видає у межах своєї компетенції накази, постанови та розпорядження організовує та контролює їх виконання;
5) забезпечує виконання актів законодавства, які регламентують діяльність працівників відділення;
6) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників відділення;
7) входить з поданням до начальника управління про призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділення;
8) входить із поданням до начальника управління про створення, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів відділення;
9) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділення та майном відділення відповідно до чинного законодавства;
10) керує всіма видами навчання підлеглих йому працівників для своєчасного та повного виконання завдань, покладених на відділення;
11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи страхування від нещасного випадку;
12) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для плідної праці фахівців відділення;
13) забезпечує впровадження автоматизованих робочих місць працівників відділення, автоматизацію процесу обробки, зберігання та передачі інформації в сфері страхування від нещасного випадку, створення реєстру платників страхових внесків і реєстру потерпілих на виробництві;
14) забезпечує діяльність при відділенні спеціальної комісії, яка за зверненням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо визначення класу професійного ризику виробництва, розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на паритетних громадських засадах входять представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників;
15) забезпечує зберігання відповідно до існуючих вимог документів, що підтверджують право потерпілих на страхові виплати та соціальні послуги;
16) звертається з поданням до відповідних органів державного нагляду за охороною праці про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушеннях законодавства про охорону праці;
17) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів до усунення порушень, які загрожують життю та здоров'ю людей;
18) організовує захист прав і законних інтересів відділення, у тому числі у суді;
19) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
20) забезпечує конфіденційність одержаних у результаті діяльності відділення відомостей про страхувальників, застрахованих і осіб, які мають право на одержання страхових виплат;
21) входить з поданням до начальника управління про вжиття заходів дисциплінарної відповідальності до працівників відділення;
22) щорічно, а також на вимогу управління звітує перед ним про свою діяльність;
23) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку.
9. Відділення утримується за рахунок коштів Фонду.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділення, кошторис доходів і видатків в межах виділених на це коштів, штатний розпис відділення затверджуються начальником управління.
10. Відділення є юридичною особою, має самостійний кошторис, рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Інформація про основні завдання соціального страхування від нещасного випадку, функції та повноваження відділення виконавчої дирекції Фонду, організаційну структуру, механізм витрачання страхових коштів та витрати на організацію статутної діяльності, звіт про страхову діяльність за 2014 рік та за попередні періоди розміщена на офіційному веб-сайті відділення vnssnv.cv.ua.