Охорона праці - предмет постійної уваги

Омелян Семирозум – начальник відділення виконавчої дирекції
Фонду ССНВ України у Вижницькому районі Чернівецької області
1

     Охорона праці  і профілактика виробничого травматизму повинні бути предметом постійної уваги керівниківпідприємств, організацій, установ, підприємців, які використовують працю найманих працівників.На жаль, така увага проявляється в переважній більшості,лише тоді, коли стався нещасний випадок.І вже за результатами розслідування, коли встановлюються обставини і причини настання нещасного випадку,з'ясовуютьсявсі недоліки, які мали місце в організації системи управління охороною праці.
     Основними і найбільш поширеними серед цих недоліків слід назвати те, щороботодавець не створює відповідні служби і не призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці.Не здійснює належного контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.
Обов'язки роботодавця щодо охорони праці чітко і зрозуміло виписані у статті 13 Закону України "Про охорону праці" (далі – Закон), у нормативно-правових актах з охорони праці, а тому немає потреби описувати їх в рамках газетної статті.Серед обов'язків роботодавця з цих питань:розроблення і затвердження положень, інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства (організації) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях, забезпечення безоплатно працівників нормативно-правовими актами.До робіт, які віднесені до важких і шкідливих можуть залучатися лише працівники, які пройшли у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, а ті, якіне досягли 21-річного вікуповинні щорічно проходити обов'язковий медичний огляд. Нагадаємо, що проходження медичного профілактичного огляду організовує і оплачує роботодавець.
     У повсякденній роботі необхідно змінювати ставлення працівників підприємств, організацій до вимог нормативних актів з охорони праці, адже неякісне навчання та проведення інструктажів з працівниками призводить до байдужого їх ставлення і порушення цих вимог і як наслідок – настання нещасного випадку.
     Відповідальність за порушення зазначених вимогЗакону прямо і безпосередньопокладенона роботодавця.
Обов'язки працівника.
     Помилковим було б вважати, що за охорону праці і стан виробничого травматизму відповідає тільки роботодавець.
     Кожен працівник повинен дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Кожен працівник повинензнати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
     Працівник також несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

     При нелегальному використанні найманої робочої сили про охорону праці і профілактику виробничого травматизмувзагалі важко щось говорити. Адженелегальне використання найманої робочої сили, тобто прийняття на роботу працівника без оформлення трудових відносин, на жаль, не зникло з порядку денного, більше того, взв'язку із запровадженням фінансових санкцій до роботодавця, це явище стало більш прихованим. Використання найманої праці на таких умовах позбавляє працівникана соціальний захист у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання тане гарантуєіншихправ, в тому числі на заробітну плату,на відпустку, зарахування трудового стажу.

     Ще одна форма трудових відносин, коли таких відносин фактично не існує - це виконання робіт на умовах договорів цивільно-правового характеру.Дотримуватись вимог охорони праці і здійснюватипрофілактику виробничого травматизмув цій ситуації також практично неможливо. Значна частина робіт на таких умовах це роботи з підвищеноюнебезпекою, серед яких роботи на висоті.
Разом з тим з метою зниження ризику настання нещасного випадку з працівниками підрядника, замовнику необхідно вносити до договору підряду пункти, які бзобов'язували виконавця допочатку робіт проінструктувати працівників про вимоги безпеки і охорону праці.Крім цього під час виконання робіт замовнику слід здійснювати нагляд за дотриманням вимог охорони праці працівниками підрядника. Зрозуміло, що такий нагляд замовника не є його обов'язком, та все-таки впливає на зниження випадків травматизму.

     Запровадження відповідною постановою Кабінету Міністрів України три роки тому мораторію на перевіркипідприємств, організацій, установ, підприємців, які використовують працю найманих працівниківконтролюючими органами,на наш погляд, великого позитиву у здійсненні підприємницької діяльності не додала. Разом з тим позбавила представників Фондусоціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в особі страхових експертів з охорони праціможливостівивчення стану справ на місцях та наданняметодичної допомоги відповідальним за охорону праці працівникам підприємств.
     Враховуючи таку ситуацію та зважаючи, що охорона праці – це система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, мичерговий раз запрошуємо до співпраці задля збереження найдорожчого, що є у людини.
     Телефони для довідок (03730) 2-22-52, 2-11-73, сайт: v nssnv@cv.ukrtel.net.