Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності:

Порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений наказом виконавчої дирекції Фонду від28.07.11р. № 513.Цей Порядок є обов’язковим для виконання у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.
1. Фізична або юридична особа, Об’єднання громадян без статусу юридичної особи (далі – запитувач) має право звертатися із запитом на інформацію до виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.
2. Запит на інформацію надається запитувачем в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.
3. Запит на інформацію подається у довільній формі або з використанням рекомендованої розпорядником форми.
4. Запит на інформацію, який подається в довільній формі, повинен містити:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
5. Запит за рекомендованою розпорядником формою або розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду чи веб-сайтах робочих органів виконавчої дирекції Фонду, запитувач заповнює самостійно та подає відповідному розпоряднику інформації.
6. Запит на інформацію може бути подано:
- до виконавчої дирекції Фонду через управління забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації щодня з 10.00 до 17.00, у п’ятницю з 10.00 до 16.00, крім вихідних і святкових днів, у кімнаті прийому громадян на 1 поверсі приміщення виконавчої дирекції Фонду;
- до управління виконавчої дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі через відповідальну особу з питань запитів на інформацію щодня згідно графіку затвердженого в управлінні;
- до відділення виконавчої дирекції через відповідальну особу з питань запитів на інформацію щодня згідно графіку затвердженого у відділенні;
7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит до виконавчої дирекції Фонду, його оформляє працівник відділу організації доступу до публічної інформації та звернення громадян управління забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації виконавчої дирекції Фонду із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, який надає копію запиту запитувачу, до робочого органу – відповідальна особа з питань запитів на інформацію.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється структурним підрозділом або відповідальною особою найменування розпорядника інформації, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Фонду, розміщено на веб-сайті виконавчої дирекції Фонду www.social.org.ua
Запит може бути поданий:

  1. до виконавчої дирекції Фондуна поштову адресу 03062, м.Київ, пр.Перемоги 92/2;

на електронну адресу   publishinfo@social.org.ua;
телефаксом (044) 443-06-06;
телефоном (044) 400-06-11.

  1. до управління виконавчої дирекції Фонду ССНВ України в Чернівецькій областіна поштову адресу 58001, м. Чернівці, вул. О.Поповича, 2

на електронну адресу: socstrah@cv.ukrtel.net
телефаксом (372) 54-54-01;

  1. до відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому  районіна поштову адресу 59200, м.Вижниця, вул. Українська,87

на електронну адресу   vnssnv@cv.ukrtel.net
телефаксом(0230) 2-22-52
телефоном (0230) 2-11-73
3. Запит може бути подано особисто у виконавчу дирекцію Фонду до управління забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації, у робочих органах довідповідальних осіб з питань запитів на інформацію, якою володіє розпорядник публічної інформації, в робочийчас згідно з правиламивнутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отриманняінформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,обранийзапитувачем,протягом п'яти робочих днів з днянадходження запиту.
6. Уразі коли запит на інформацію стосуєтьсяінформації, необхідної для захисту життя чи свободиособи, інформації щодо стану навколишньогоприродногосередовища, якості харчових продуктів і предметівпобуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ таінших надзвичайних ситуацій, щосталися або можутьстатисяізагрожують безпеці громадян, відповідьнадаєтьсяпротягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягуінформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запитуможе бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такогопродовження.Про продовження строкузапитувачуповідомляється в письмовій формі не пізнішеп'ятиробочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документиобсягом більш як 10 аркушів, про це протягом п'ятиробочих днів з дня надходження запитуповідомляєтьсязапитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,пов'язаних із копіюваннямабодруком документів, тареквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Наданняінформації здійснюється протягом трьох робочих днівпісля підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бутивідмовленоутакихвипадках:
1) розпорядникінформаціїне володіє і не зобов'язанийвідповідно дойогокомпетенції, передбаченоїзаконодавством, володіти інформацією, щодо якої зробленозапит;
2) інформація, що запитується, належить до категоріїінформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних зкопіюванням абодруком документів відповідно допункту 9 цих приміток;
4) недотримана вимога щодо складення та подання запиту на інформацію,передбачених частиною п'ятою статті 19Закону України "Про доступ до публічної інформації", асаме не зазначено:
- прізвище,ім'я,побатькові (найменування)запитувача,поштовуадресуабоадресу електронної пошти,а такожномер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умовиподанняписьмовогозапиту).
Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації
Згідно із статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі може бути оскаржено до управління виконавчої дирекції Фонду ССНВ України в Чернівецькій області.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації в суді здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Запитувач має право оскаржити:
 — відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 — відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 — ненадання відповіді на запит на інформацію;
 — надання недостовірної або неповної інформації;
 — несвоєчасне надання інформації;
 — інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об’єднання громадян, які не мають статусу юридичної особи) електронною поштою

Розпорядник інформації:

Відділення виконавчої дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі
 Чернівецької області
               вул. Українська, 87 м. Вижниця 59200

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Фізична особа

 

Юридична особа

 

Обєднання громадян без статусу юридичної особи

(зазначається запитувачем під час оформлення запиту)

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

поштова адреса або адреса електронної пошти та номер контактного телефону

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді **:

 

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

(зазначається запитувачем під час оформлення запиту)

Контактна електронна пошта

(зазначається запитувачем у випадку вибору форми відповіді «Електронноюпоштою»)

Факс

(зазначається запитувачем у випадку вибору форми відповіді «Факсом»)

Посада

(заповнюється представником юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

Прізвище ім’я та по батькові керівника (представника) запитувача

(заповнюється керівником (представником) юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введенні дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється працівником спеціального структурного підрозділу (відповідальною особою з питань запитів на інформацію)

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об’єднання громадян, які не мають статусу юридичної особи)
в письмовому вигляді (по телефону)

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі Чернівецької області
вул. Українська, 87 м. Вижниця 59200

Розпорядник інформації:

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Спосіб подання запиту

 

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

поштова адреса або адреса електронної пошти

 

номер телефону

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3-5, 9 і 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені таку інформацію:

Вид, назва, реквізити, зміст документа

 

або

 

Загальний опис необхідної інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді **:

поштою

 

факсом

 

електронною поштою

 

Прошу надати копію документа (чи копії документів) або його електронну копію

особисто на руки

(

направити поштою, факсом, електронною поштою (необхідне підкреслити)

 

Про ознайомлення з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую своїм підписом

 

---------------------------------------------(підпис запитувача у разі запиту копій документів)

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

 

Дата запиту, підпис

 

(вказується дата запиту)

 

(ставиться підпис запитувача)

Примітка:
* - форма інформаційного запиту за погодженням запитувача може заповнюватися ним або відповідальною особою з питань запитів на інформацію  також на особистому прийомі про що ставиться відмітка у полі спосіб подання запиту, якщо запит надійшов по телефону форму запиту заповнює працівник відділення;
** - ставиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного із наведених  способів надання відповіді на інформаційний запит;
*** - посада не ставиться у разі звернення представника фізичної особи та до запиту додається копія документа, що дає право представнику звернутися за інформацією про особу.