Розпорядок робочого дня
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
у Вижницькому районі Чернівецької області:
- початок роботи9: 00год;
- обідня перерва - з 13:00год до 13:45год;
- закінчення роботи: понеділок - четвер18:00год;
п'ятниця16:45год;
   - вихідні дні - субота,неділя.

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників управління та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
у Вижницькому районі Чернівецької області  (далі – ПРАВИЛА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником i власником підприємства трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець –– виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
1.2. Правила поширюються на всіх працівників управління та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій області  (далі - Фонд).
1.3. Правила мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
1.4. Трудова дисципліна забезпечується створенням керівників управління та відділень необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним i свідомим ставленням працівників управління та відділень до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.5. Правила затверджуються зборами трудового колективу управління за поданням керівництва управління та відділень і виборного органу профспілкової організації, відповідно до законодавства про працю i є обов’язковими для виконання.
1.6. Правилавивішуються в службових приміщеннях управління та відділень, на видному та доступному для працівників місці.
1.7. Правила доводяться до працівників під розписку у відповідному журналі в день їх призначення на посаду.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Працівники управління та відділень мають право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору з одним або одночасно з декількома роботодавцями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників управління та відділень здійснюється відповідно до діючого трудового законодавства та Положення про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій області (далі – управління).
2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
• заяву про призначення на посаду;
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
• трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
• диплом або інший документ про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації;
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
• свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток.
При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
2.3. Збір, збереження та обробка персональних даних працівників управління та відділень здійснюється відповідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2.4. Призначення на посади працівників оформляється наказом начальника управління, який оголошується працівнику під розпис. У наказі має бути зазначено найменування посади відповідно до штатного розпису управління або відділень, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.5. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом начальника управління, та повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальні органи про прийняття працівника на роботу в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за добу до початку роботи працівника управління чи відділень.
2.6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
2.7. При прийнятті на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова та термін про випробування повинні бути зазначені в наказі про призначення на посаду.
Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців.
2.8. Підчас прийняття на роботу працівника або в разі переведенні його в установленому порядку на іншу роботу керівництво управління або відповідного відділення зобов'язане:
• роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
• ознайомити працівника з Правилами та посадовою інструкцією під розпис;
• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
• проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
2.9. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі юридичної та кадрової роботи управління. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу юридичної та кадрової  роботи управління.
2.10.Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.
2.11. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно з статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі –– КЗпП).
2.12. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.
2.13. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.
2.14. Припинення трудового договору оформлюється наказом начальника управління.
2.15. В день звільнення керівник структурного підрозділу управління або керівник відділення повинні забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій, визначеній ним особі.
2.16. При звільненні з посади або переведенні на іншу посаду працівник зобов’язаний здати службове посвідчення до відділу юридичної та кадрової роботи управління.
2.17. У день звільнення до 18-00 працівник зобов’язаний з’явитись до управління для отримання трудової книжки.
2.18. У день звільнення начальник відділу юридичної та кадрової роботи управління зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону.
2.19. У день звільнення працівника управління – головний бухгалтер - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління має забезпечити з ним остаточний розрахунок.
2.22. У день звільнення працівника відділення – начальник відділення та головний бухгалтер відділення мають забезпечити з ним остаточний розрахунок.
Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
3.1. Працівник має право:

 • користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
 • брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
 • на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
 • вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору (контракту);
 • на заробітну плату залежно від посади, яку вони займають, досвіду та стажу роботи, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;
 • на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку;
 • на своєчасне одержання винагороди за працю;
 • оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;
 • оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;
 • брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів;
 • брати участь у страйках, мітингах, демонстраціях для захисту своїх прав у порядку, встановленому законодавством.

3.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.
Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Працівник зобов'язаний:

 • дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
 • своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;
 • розпочати роботу відповідно до встановленого розпорядку робочого дня;
 • бути на робочому місці впродовж всього робочого дня за винятком перерв на відпочинок та харчування;
 • не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
 • виконувати свої посадові обов'язки, покладені на нього трудовим договором, чесно, неупереджено,своєчасно та в повному обсязі, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
 • шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Фонду;
 • забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
 • постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
 • своєчасно і точно виконувати розпорядження і вказівки керівників;
 • діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
 • дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
 • дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками управління, відділень, потерпілими та громадянами, які звертаються до управління та відділень;
 • дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці, у відділі та на території всього управління або відділення;
 • суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування).

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
3.4. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
4.1. Роботодавець зобов'язаний:

 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору;
 • під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
 • забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами;
 • затвердити чітко визначений обсяг повноважень за посадою кожного працівника;
 • забезпечити здорові та безпечні умови праці;
 • організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;
 • вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
 • контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;
 • неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;
 • виплачувати працівникам заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;
 • організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
 • постійно вдосконалювати організацію роботи управління та відділень, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, рівня їх освіти;
 • створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;
 • забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників;
 • дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань на підприємстві;
 • створювати умови для відпочинку працівників;
 • забезпечити надання працівникам соціальних пільг та гарантії, соціальне страхування, забезпечення культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • забезпечити працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», гарантії та пільги відповідно до цих законів. На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

4.2. Роботодавець має право:

 • вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
 • вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ
5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників  не може перевищувати 40 годин на тиждень. Встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.
Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
5.2. Для окремих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (стаття51КЗпП).
5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
В управлінні та відділеннях встановлюється наступний час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку та харчування:

 • початок роботи о 900 год.;
 • перерва для відпочинку та харчування з 1300 год. до 1345 год.;
 • закінчення роботи – о 1800 год., в п’ятницю – о 1645 год.

Щоденний облік робочого часу працівників управління та відділень здійснюється у спеціальному журналі за формою, яка затверджується наказами начальника управління та відділень, шляхом проставляння особистого підпису  працівника перед початком робочого дня та після його закінчення. Облік відлучень працівників за межі службових приміщень управління та відділень під час робочого дня (крім відрядження) також ведеться у відповідному журналі.
5.4. При призначенні працівника на посаду, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
5.5.За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.
5.6. Під час виконання роботи поза межами підприємства (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для підприємства, на яке він відряджений.
5.7. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік, умови та порядок роботи в дні чергуваннязатверджуються наказами начальника управління та відділень за погодженням із первинною профспілковою організацією.
5.8. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.
5.9. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.
5.10. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування. Графіками чергування повинні передбачатися дні такого відпочинку.
Якщо працівникові належить чергувати після закінчення робочого дня, він приходить на роботу пізніше. Це положення розповсюджується на осіб як з нормованим, так і з ненормованим робочим днем. Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.
5.11. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
5.12. Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому начальниками управління та відділень.
5.13. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).
5.14. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з управлінням, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
5.15. Черговість надання щорічних відпусток працівникам управління та відділень визначається графіками, які в термін до 5 січня затверджуються начальником управління та відділень за погодженням з первинною  профспілковою організацію і за підписом доводяться до відома всіх працівників управління та відділень. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
5.16. Період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується з працівником і з керівництвом управління та відповідних відділень. Працівники управління та відділень, відповідальні за облік надання та використання  відпусток зобов’язані письмово повідомити працівника управління або відділення про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.
5.17. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів, в період якої на підставі відповідної заяви працівника йому виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в сумі не більше ніж середньомісячна заробітна плата один раз на рік.
5.18. Згідно з списком посад і професій працівників, яким надається додаткова відпустка за ненормований робочий день, визначеного колективним договором, працівникам управління та відділень надається додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів. 
Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.
5.19. У разі поділу щорічної основної відпустки на частини враховуються наступні вимоги: − основна безперервна частина щорічної основної відпустки повинна складати не менше ніж 14 календарних днів.
Надання відпусток працівникам управління та відділень оформляється наказами начальника управління або відповідного відділення.
5.20. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
5.21. За наказами начальника управління або відповідного відділення, працівники управління або відділень можуть бути відкликані з відпустки. Відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
5.22.  Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
6.1. За зразкове виконання обов'язків, встановлених трудовим договором, тривалу і бездоганну роботу, ініціативу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
• оголошення подяки;
преміювання;
• нагородження грамотами та іншими відзнаками управління ;
• занесення на Дошку пошани управління;
• порушення клопотання щодо представлення до нагородження нагрудними знаками, відзнаками та відомчими нагородами виконавчої дирекції Фонду, Міністерством  соціальної політики, місцевими органами самоврядування, організацій профспілок та ін..
6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів управління та відділень. Таким працівникам надається також перевага під час просування в кар’єрі на роботі.
6.3. Заохочення оголошуються в наказі начальника управління на підставі подання:
- на керівників структурних підрозділів та начальників відділень - заступником начальника управління;
- на працівників управління - керівником структурного підрозділу управління;
- на працівників відділень - начальником відповідного відділення,
та доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника та особової справи.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДДІЛЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
7.1.  Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:

 • невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених посадовою інструкцією, колективним договором та цими Правилами;
 • прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 • появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
 • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 • перевищення службових повноважень;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника.

7.2. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

7.3. Для застосування дисциплінарного стягнення начальник управління або відповідного відділення повинен отримати від працівника управління або відповідного відділення письмового пояснення за вчинення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником управління та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розпис.
7.5. Керівники структурних підрозділів управління та начальники відділень, які здійснюють керівництво підлеглими працівниками контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними Правил та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.
7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
7.8. Дисциплінарні стягнення до трудової книжки не заносяться.
7.9. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених колективним договором (Положення про умови оплати  та стимулювання праці працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань України та її робочих органів (із змінами та доповненнями) та Положення про преміювання працівників управління та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій області).Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 6.1 Правил.

 

ПОГОДЖЕНО
Голова первинної  профспілкової організації управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернівецькій
області
_________________________ Бородіна Т.В.

М.П.            23 вересня 2015 р.