Про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків в Чернівецькій області

Управління виконавчої дирекції Фонду в Чернівецькій області
Поштова адреса управління: 58001, м. Чернівці, вул. О. Поповича, 2
Електронна адреса управління: socstrah@cv.ukrtel.net
Веб-сайт управління: http://chfssnv.inf.ua

 

П.І.Б.

Посада

Телефон

Бурлака
Василь Михайлович

Начальник управління

54-54-01
факс

Розман
Михайло Йосипович
Заступник начальника управління – начальник відділу профілактики виробничого травматизму

52-25-47

Постевка
Вероніка Костянтинівна

Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

52-47-04

Пантело Ірина
Миколаївна

Начальник відділу юридичної  та кадрової роботи

57-78-26
факс

Бородіна
Тетяна Володимирівна

Начальник відділу страхових виплат та медико-соціальних послуг

55-81-83
факс

Сопівник
Георгій Михайлович

Головний страховий експерт з охорони праці відділу профілактики виробничого травматизму

52-40-74
факс

Станіцька
Орися Мірчівна

Т.в.о. начальника відділу обліку страхувальників

52-29-26

Паращук Оксана
Іванівна

Начальник відділу організаційної та адміністративно-господарської роботи, діловодства та інформаційних технологій

54-54-01
факс

 Графік особистого прийому громадян керівництвом управління виконавчої дирекції Фонду у Чернівецькій області

     Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Чернівецькій області є робочим органом виконавчої дирекції   Фонду   соціального   страхування   від   нещасних   випадків   на виробництві та професійних  захворювань України,  що утворюється   відповідно  до   Закону  України   "Про   загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
     До складу управління входять відповідні відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення, а також апарат управління, який здійснює на території управління державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
     Управління є підзвітним керівництву виконавчої дирекції Фонду і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове   державне   соціальне   страхування   від   нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату    працездатності",   статутом   Фонду,   рішеннями   правління   та виконавчої   дирекції   Фонду,   іншими   законодавчими   та   нормативно- правовими     актами,     що     регламентують     функціонування     системи страхування від нещасного випадку, Положенням про управління.

     Основними завданнями управління є:

1)реалізація на відповідній території державної політики у сфері страхування   від  нещасного  випадку,  рішень  правління  та виконавчої дирекції Фонду;
2)організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відділень виконавчої дирекції Фонду;
3)розроблення  і реалізація заходів щодо  профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – нещасні випадки), медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві (далі - потерпілі), відшкодування матеріальної шкоди потерпілим і членам їх сімей;
4)   забезпечення   сталого   фінансування   системи   страхування   від нещасного випадку на відповідній території.

     Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) спрямовує, координує та контролює діяльність відділень виконавчої дирекції Фонду щодо: додержання вимог законодавства про страхування від нещасного випадку; профілактики нещасних випадків; ведення обліку відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законом, повного та своєчасного надходження до Фонду капіталізованих платежів, коштів з інших джерел, передбачених законодавством; ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва; ведення обліку потерпілих, правильності призначення та надання їм страхових виплат і соціальних послуг; обліку коштів Фонду, ведення статистичної та бухгалтерської звітності; медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих; належного зберігання справ потерпілих про страхові виплати та соціальні послуги;
2) визначає порядок участі відділень виконавчої дирекції Фонду у виконанні програми робіт Фонду, інших заходів у сфері страхування від нещасного випадку;
3) розглядає пропозиції відділень виконавчої дирекції Фонду, що потребують вирішення;
4) регулярно одержує від відділень виконавчої дирекції Фонду інформацію про їх діяльність, заслуховує звіти начальників відділень виконавчої дирекції Фонду з визначених питань:
5) за результатами ревізій та перевірок роботи відділень виконавчої дирекції Фонду вживає необхідних заходів;
6) у разі прийняття відділенням виконавчої дирекції Фонду рішення, що суперечить законам України, постановам правління чи наказам виконавчої дирекції Фонду, іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, скасовує його;
7) разом з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та науково-дослідними організаціями розробляє ефективні системи управління охороною праці на виробництві, сприяє страхувальникам у їх реалізації;
8) аналізує та узагальнює причини нещасних випадків, організовує розробку та виконання заходів щодо їх попередження;
9) бере участь: у складанні та реалізації цільових програм поліпшення стану безпеки та умов праці та виробничого середовища; у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці; в організації створення і виробництва сучасних засобів індивідуального захисту працюючих; у розробленні законодавчих та нормативних актів з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці; у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
10) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань, вивчає та поширює вітчизняний і міжнародний досвід профілактики нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань необхідні консультації;
11) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов виробництва, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, розповсюджує нормативні акти, спеціальну літературу з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці, виконує інші профілактичні роботи;
12) веде облік: відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законом;
показників для визначення класу професійного ризику виробництва; потерпілих на виробництві; 13) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
14) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я, створює власні спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади для лікування особливо тяжких травм;
15) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги;
16) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати працездатності потерпілим;
17) забезпечує згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу йому у веденні домашнього господарства або компенсування йому відповідних витрат;
18) з метою найповнішого виконання функцій, передбачених підпунктами 14, 15, 16, та 17 цього пункту, створює спеціалізовану медичну та патронажну служби страхування від нещасного випадку;
19) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;
20) забезпечує дотримання установленого порядку придбання та передачі для потерпілого автомобіля і компенсації вартості запасних частин до нього, а також ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем;
21) вживає заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для функціонування сучасних реабілітаційних центрів;
22) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого, який не може виконувати попередню роботу; працевлаштовує потерпілого із зниженою працездатністю. З метою найкращого виконання цих функцій управління створює власні навчальні заклади;
23) вживає заходів щодо укладання угод з лікувально- профілактичними закладами та окремими лікарями про обслуговування потерпілих та угод з навчальними закладами про перенавчання Інвалідів;
24) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції;
25) надає за власним рішенням у разі невідкладної потреби інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок Фонду;
26) організовує залучення інвалідів до участі в громадському житті;
27) забезпечує своєчасне та в повному обсязі відшкодування потерпілому або особам, які перебували на його утриманні, шкоду, заподіяну внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті;
28) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні;
29) забезпечує організацію поховання померлого внаслідок виробничої травми або професійного захворювання, відшкодування вартості пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
30) щорічно розробляє і не пізніше 25 січня подає виконавчій дирекції Фонду звіт за минулий календарний рік про страхову діяльність, виконання програми робіт, бюджету управління, стан охорони праці та соціального захисту потерпілих на відповідній території.

     Управління має право:

1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, проводити перевірки правильності складання цих документів та нарахування сум страхових виплат;
2) проводити перевірки підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, щодо достовірності поданих ними відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва та дотримання ними порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених статтею 25 Закону, а також отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;
3) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
4) вимагати від керівників та інших посадових осіб страхувальників усунення порушень законодавства про страхування від нещасного випадку на виробництві; застосовувати до порушників фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи відповідно до закону;
5) відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності";
6) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері;
7) у разі систематичних порушень нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства відносити у будь-який час підприємства до вищого класу професійного ризику виробництва;
8) одержувати кредити у банківських установах за погодженням з правлінням Фонду;
9) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
     Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці, підприємствами, об'єднаннями громадян, структурними підрозділами фондів з інших видів соціального страхування.
     Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
     Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади його наказом.


     Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління та відповідні відділення виконавчої дирекції Фонду завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів;
2) організовує діяльність управління, спрямовану на розроблення здійснення заходів щодо профілактики нещасних випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування їм шкоди та фінансування системи страхування від нещасного випадку на відповідній території;
3) подає на затвердження директору виконавчої дирекції Фонду кошторис доходів і видатків управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; після попередньої експертизи в центральному апараті виконавчої дирекції Фонду затверджує штатні розписи відповідних відділень виконавчої дирекції Фонду, регіональних лікувально-профілактичних та навчальних закладів, навчально інформаційних центрів;
4) видає у межах своєї компетенції накази, постанови та розпорядження організовує та контролює їх виконання;
5) приймає рішення про скасування чи перегляд рішення відділення про призначення відповідно до закону страхових виплат потерпілому та членам його сім'ї;
6) забезпечує виконання актів законодавства, що регламентують діяльність працівників управління;
7) затверджує положення про відділення виконавчої дирекції Фонду, а також про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;
8) вирішує питання призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління, входить до директора виконавчої дирекції Фонду з пропозиціями щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділень виконавчої дирекції Фонду;
9) входить до директора виконавчої дирекції Фонду з поданням про створення, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів управління;
10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління та майном управління відповідно до чинного законодавства;
11) керує всіма видами навчання підлеглих йому працівників для своєчасного та повного виконання завдань, покладених на управління;
12) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи страхування від нещасного випадку;
13) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для плідної праці фахівців управління;
14) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць працівників управління, автоматизацію процесу обробки, зберігання та передачі інформації в сфері страхування від нещасного випадку, створення єдиного реєстру платників страхових внесків і реєстру потерпілих на виробництві;
15) створює при управлінні спеціальну комісію, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо визначення класу професійного ризику виробництва, розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на паритетних громадських засадах входять представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників. Положення про діяльність і персональний склад цієї комісії затверджується правлінням Фонду;
16) звертається з поданням до відповідних органів державного нагляду за охороною праці про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці;
17) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів до усунення порушень, які загрожують життю та здоров'ю людей;
18) організовує захист прав і законних інтересів управління, у тому числі в суді;
19) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
20) здійснює на договірних засадах співробітництво з відповідними організаціями інших країн з питань, що належать до компетенції управління;
21) вживає заходів дисциплінарної відповідальності до працівників управління та відділень виконавчої дирекції Фонду;
21) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку.
     Управління утримується за рахунок коштів Фонду.
     Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління, кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління в межах виділених на це коштів затверджуються директором виконавчої дирекції Фонду.
     Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Структура управління виконавчої дирекції Фонду у Чернівецькій області